[email protected]

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Čl. I.

Všeobecné ustanovenia

1. Spoločnosť PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. s. r. o . , so sídlom Rusovská cesta 5, 851 01 Bratislava, IČO: 52 480 658 , spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I , oddiel Sro, vložka č. 138621/B (ďalej len Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.zasobyliekov.sk (ďalej len Webová stránka") a poskytovateľom služieb na Webovej stránke.

2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. s. r. o . (ďalej len VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP stanovujú základné práva a povinnosti každého právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom na jednej strane a Klientom a Záujemcom o rezerváciu na strane druhej, sú záväzné pre všetkých účastníkov tohto zmluvného vzťahu, ak sa strany výslovne písomne nedohodnú inak. Odlišné písomné dojednania účastníkov, ktoré sú obsiahnuté predovšetkým v konkrétnych zmluvách uzavretých medzi Prevádzkovateľom a Klientom, resp. Záujemcom o informáciu majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP, ak nie je dohodnuté inak. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.

3. Činnosťou Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie predaja liekov, zdravotníckych pomôcok podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

4. Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom alebo Záujemcom o rezerváciu sa interpretujú nasledovným spôsobom:

Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Webovej stránke; predovšetkým za účelom rezervácie Skladovej položky/položiek pre Záujemcu o rezerváciu. Portál nezodpovedá zato, že Klient pre Záujemcu o rezerváciu Skladovú položku predá. Portál www.zasobyliekov.sk zabezpečuje len overenie toho, že Klient spĺňal všetky právne normy a predpisy na držanie a narábanie s týmito položkami.

Záujemca o rezerváciu je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke v záujme rezervácie dostupnosti ním vyhľadávaného lieku, resp. Skladovej položky.

Profil je zhrnutie údajov o registrovanom subjekte na Webovej stránke.

Služby predstavujú produkty, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Klientom a Záujemcom o rezerváciu predovšetkým prostredníctvom Webovej stránky.

Cenník je zoznam obsahujúci ceny Služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje svojim Klientom.

Rezervácia skladovej položky je rezervácia Skladovej položky, ktorú vykoná Klient po tom, ako ho Záujemca o rezerváciu o to požiada prostredníctvom Webovej stránky. Inzerát zverejnený Klientom na Webovej stránke za účelom vyhľadania vhodného obchodného partnera, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na Webovej stránke.

Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako Nariadenie).

Zákon je Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako Zákon).

Etický kódex sú pravidla správania sa zverejnené Prevádzkovateľ na Webovej stránke, ktoré sú záväzné pre všetkých používateľov Webovej stránky. O porušení Etického kódu rozhoduje Prevádzkovateľ.

Čl. II.

Služby poskytované Záujemcom o rezerváciu (rezervácia skladovej položky)

1. Záujemca o rezerváciu si môže pomocou Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom zarezervovať u Klienta ním požadovanú skladovú položku, tzn. môže si u Klienta zarezervovať ním vybraný liek, zdravotnícku pomôcku alebo inú položku ponúkanú Klientom na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

2. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcom o rezerváciu slúžia ako pomoc pri vyhľadaní a rezervácií skladových položiek. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že prostredníctvom Webovej stránky, resp. Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, nedochádza k predaju skladových položiek, liekov, zdravotníckych pomôcok ani k ich sprostredkovaniu.

3. Záujemca o rezerváciu si môže objednať nižšie uvedené Služby prostredníctvom Webovej stránky. Služby sú bezplatné, ak v Cenníku nie je uvedené inak. Úhrada za spoplatnené služby sa uskutoční prostredníctvom online platobnej brány dostupnej na Webovej stránke, a to spravidla ešte pred poskytnutím služby zo strany Prevádzkovateľa. O výške ceny za poskytované služby informuje Prevádzkovateľ Záujemcu o rezerváciu ešte pred jej poskytnutím.

4. Medzi Služby poskytované Záujemcom o rezerváciu patrí najmä možnosť prostredníctvom Webovej stránky:

A. vytvoriť si profil podľa šablóny a jeho zaradenie do databázy Záujemcov o rezerváciu.

B. Požiadať o rezerváciu skladovej položky / overiť dostupnosť skladovej položky. Táto služba je určená výlučne pre Záujemcov o rezerváciu, si preto Prevádzkovateľ vyhradzuje právo nepovolené aktivity prostredníctvom Webovej stránky obmedziť.

C. Prémiové služby zahrňujú pomoc a individuálny prístup pri hľadaní úzkoprofilových a nedostatkových liekov.

D. iné činnosti podľa aktuálnej ponuky Služieb.

5. Ak Záujemca využije Služby podľa bodu 4, môžu byť v nevyhnutnom rozsahu ním poskytnuté osobné údaje poskytnuté Klientovi, a to za účelom poskytnutia služieb. Za účelom poskytnutia služieb podľa bodu 4 B) a 4 C) môže Prevádzkovateľ požadovať od Záujemcu o rezerváciu poskytnutie jeho rodného čísla. Tento údaj bude poskytnutí iba tým Klientom, ktorých si Záujemca o rezerváciu požiadal o rezerváciu skladovej položky. Tieto údaje nebudú sprístupnené ani poskytnuté iným Klientom. Údaje budú uchované len po nevyhnutný čas za účelom rezervácie skladovej položky, maximálne však počas doby 2 rokov a následne budú tieto údaje anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky.

6. Spracovanie osobných údajov sa spravuje Podmienkami spracovania osobných údajov na www.zasobyliekov.sk.

Čl. III.

Služby poskytované Klientom

1. . Prevádzkovateľ poskytuje Klientom, po ukončení úspešnej registrácie, nižšie uvedené služby. Služby sú bezplatné, ak v Cenníku nie je uvedené inak:

1.1 Inzercia profilu Klienta - Klient je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť svoj profil, pomocou ktorého bude môcť reagovať na žiadosti o rezerváciu skladových položiek zo strany Záujemcu o rezerváciu. Inzerát sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:

A. Klient sám zverejní svoj profil a určí jeho obsah, pričom inzercia musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom.
B. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť inzerát tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Webovej stránke.
C. Dobu zverejnenia profilu určuje Klient. Klientom zvolené obdobie zverejnenia musí byť v súlade s platným Cenníkom Prevádzkovateľa zverejneného na Webovej stránke.
D. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnený inzerát:

a. ktorý je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,
b. prezentujúci viaceré inzercie v rámci jedného formulára,
c. ktorý je neúplný, alebo zavádzajúci, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Webovej stránke,
d. s reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Klienta alebo tretej osoby,
e. ktorý môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
f. je v rozpore s Etickým kódexom,
g. ak zverejňuje inzerát pre viac ako jednu svoju prevádzku (ak nebolo písomne medzi ním a Prevádzkovateľom dohodnuté inak)

E. Klient môže uverejňovať inzerát len pre jednu svoju prevádzku, ak nie je v písomnej zmluve dohodnuté inak.

2. Klient a Prevádzkovateľ sa môžu dohodnúť, že Prevádzkovateľ poskytne Klientovi aj nasledujúce služby, ktorých rozsah a podmienky ich poskytovania budú upravené v osobitnej dohode:

1. Zverejnenie loga Klienta na Webovej stránke.
2. Zverejnenie reklamných bannerov
3. Topovanie ponúk
4. Iné služby podľa dohody alebo platného Cenníka

Čl. IV.

Registrácia, vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu

1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta, resp. Záujemca o rezerváciu na Webovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom online registrácie alebo na základe zmluvy v písomnej forme.
Pri online registrácií sa registrácia uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. V tomto prípade vzniká zmluvný vzťah po úspešnom ukončení online registrácie.
Pri registrácií na základe zmluvy v písomnej forme Prevádzkovateľ vytvorí online registráciu Klienta, s ktorými uzatvoril písomnú zmluvu a prístupové údaje mu odošle na e- mail uvedený v danej zmluve.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu Klienta / Záujemca o rezerváciu bez uvedenia dôvodu.

2. Pred využívaním Služieb sa vyžaduje registrácia na Webovej stránke. Záujemca o rezerváciu / Klient môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu. Prevádzkovateľ môže pred registráciou Klienta, ako aj kedykoľvek počas jeho registrácie na Webstránke, vyžadovať aby Klient predložil platné povolenia na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami podľa platných zákonov a noriem. V prípade, ak Klient nebude schopný preukázať právoplatné povolenie na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť jeho registráciu na Webovej stránke alebo mu poskytovanie služieb obmedziť. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu Záujemcu o rezerváciu / Klienta na Webovej stránke alebo mu poskytovanie služieb obmedziť aj v prípade, ak Záujemca o rezerváciu / Klient porušuje Etický kódex spoločnosti. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu aj bez uvedenia dôvodu.

3. Po úspešným ukončení registrácie bude mať Záujemca o rezerváciu /Klient vytvorené vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Záujemca o rezerváciu, resp. Klient, je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.

4. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) objednávky.

5. Klient zadaním objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v inzeráte, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u Prevádzkovateľa objednal.

6. Objednávkový formulár je uvedený na Webovej stránke. Služby sú bezplatné, ak v Cenníku nie je uvedené inak.

7. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Webovej stránky alebo listovou zásielkou alebo e-mailom) objednanej Služby Prevádzkovateľom. Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom.

8. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu Objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.

9. Ak v zmluve nie je uvedené inak, zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:

A. Písomnou dohodou zmluvných strán.
B. Odstúpením od zmluvy Prevádzkovateľom, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:

a. využívanie údajov na iný účel ako na ten, na ktorý boli poskytnuté,
b. využívanie Služieb poskytovaných na Webovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
c. Klient / Záujemca o rezerváciu koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov Webovej stránky, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.
d. využívanie automatizovaných systémov (najmä botov, robotov, modulov alebo iných automatických zariadení alebo programov na prehľadávanie alebo zbieranie obsahu Webovej stránky) pri používaní služieb Prevádzkovateľa alebo Webovej stránky, ktorých prístupové prostriedky nie sú poskytované Prevádzkovateľom
e. Klient / Záujemca o rezerváciu porušuje Etický kódex.

10. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.

11. Ak bez zavinenia Prevádzkovateľa zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom/ Záujemcom o rezerváciu, Klientovi/ záujemcovi o rezerváciu nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

12. Záujemca o rezerváciu, ktorý je fyzická osoba a na ktorého sa vzťahuje zákon č. 102/2014 Z.z. v znení jeho neskorších predpisov môže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľ bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa je uzatvorenia. Záujemca o rezerváciu berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie je oprávnený odstúpiť objednávky Služieb podľa článku 2 bod 4 písm. B a C, nakoľko poskytnutie takejto služby začalo výslovne na základe jeho žiadosti.

Čl. V.

Cena Služieb a platobné podmienky

1. Cena Služby je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby. Ceny uvedené v Cenníku nezhŕňajú DPH. Sadzba DPH je stanovená podľa účinných právnych predpisov.

2. Prevádzkovateľ poskytne objednanú Službu až po úhrade Ceny objednanej Služby; o tejto skutočnosti Prevádzkovateľ vopred informuje Klienta/Záujemca o rezerváciu. Klient/ Záujemca o rezerváciu môže uhradiť cenu objednanej služby priamo prostredníctvom platobnej brány uvedenej na Webovej stránke. Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená až po poskytnutí Služieb Klientovi/ Záujemcovi o rezerváciu.

3. V prípade, ak nedôjde k úhrade ceny objednanej služby riadne a včas, Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne, až do zaplatenia dlžnej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb.

4. V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. V prípade omeškania Klienta/ Záujemcu o rezerváciu viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s Prevádzkovateľom . Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Prevádzkovateľa.

5. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Klientovi / Záujemcovi o rezerváciu, je Klient/ Záujemca o rezerváciu povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

6. Prevádzkovateľ vracia Klientom/ Záujemcom o rezerváciu peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.

7. Jednostranné započítanie pohľadávok Klienta/ Záujemcu o rezerváciu voči pohľadávkam Prevádzkovateľa je vylúčené, ibaže mu na to Prevádzkovateľ udelil svoj predchádzajúci písomný súhlas.

Čl. VI.

Zodpovednosť za škodu

1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Webovej stránke zodpovedá výlučne Klient/ Záujemca o rezerváciu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.

2. Klient/ Záujemca o rezerváciu je povinný chrániť údaje získané z databázy Prevádzkovateľa alebo reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient/ Záujemca o rezerváciu v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Klient/ Záujemca o rezerváciu berie na vedomie, že databáza vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v databáze Prevádzkovateľa.

3. Klient/ Záujemca o rezerváciu sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá Záujemcovi o rezerváciu zato, že Klient vykoná rezerváciu ním požadovanej skladovej položky, ani za škodu, ktorá mu Klient spôsobí.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá Klientovi za nájdenie Záujemcu o rezerváciu, ani za škodu, ktorá mu vznikne tým, že Záujemca o rezerváciu uvedenie nepravdivé alebo neúplné informácie, prípadne svoju rezerváciu zruší alebo z jeho strany nedôjde k návšteve prevádzky Klienta a vyzdvihnutie rezervovaných skladových položiek. Prevádzkovateľ nezodpovedá Klientovi za škodu, ktorý mu bola takto spôsobená Záujemcom o rezerváciu.

6. Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom o rezerváciu nájdenie vhodného Klienta na rezerváciu skladovej položky.

7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

8. Ak zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom/Záujemcom o rezerváciu bez zavinenia Prevádzkovateľa, Klientovi/Záujemcovi o rezerváciu nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

9. V prípade porušenia povinností Klienta, resp. Záujemcu o rezerváciu, najmä porušenia zmluvy podstatným spôsobom je Prevádzkovateľ oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi, resp. Záujemcovi o rezerváciu. Týmto úkonom Prevádzkovateľa Klientovi, resp. Záujemcovi o rezerváciu nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

11. Klient sa zaväzuje nezneužívať rodné číslo ani iné osobné údaje Záujemcu o rezerváciu, ktoré mu boli v súvislosti s poskytovaním služieb poskytnuté. Klient sa zaväzuje spracovať tieto údaje výlučne za účelom poskytovania rezervácie skladovej položky / overenia dostupnosti skladovej položky. Tieto údaje sa zaväzuje uchovať na zabezpečených zariadeniach a serveroch, ktoré sú chránené bezpečnostným heslo a softvérom určeným na ochranu takýchto údajov. Klient nie je oprávnený tieto údaje poskytnúť tretím osobám. Tieto údaje môže uchovať výhradne počas doby rezervácie, respektíve doby bezprostredne spojenej s vykonaním rezervácie / overením dostupnosti skladovej položky. Pri spracovaní osobných údajov sa Klient zaväzuje dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov a zákonom stanovené požiadavky na ich ochranu. V prípade porušenia tejto povinnosti je Klient zodpovedný za škodu v celom rozsahu a zároveň je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi pokutu vo výške 5.000 Eur a to za každé jednotlivé porušenie svojej povinnosti.

Čl. VII.

Reklamačný poriadok

1. Klient / Záujemca o rezerváciu má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba"), ktorá sa vyskytla na Webovej stránke Prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 24 hodín za obdobie predchádzajúcich 48 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Klienta/ Záujemcu o rezerváciu dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta/ Záujemca o rezerváciu na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.

2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient, resp. záujemca o rezerváciu Chybu zistil alebo mohol zistiť.

3. Reklamáciu je Klient / Záujemca o rezerváciu oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: [email protected]), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

Čl. VIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ je oprávnený, v závislosti od zmien všeobecne platných právnych predpisov a/alebo na základe vlastného rozhodnutia, meniť alebo úplne nahradiť tieto VOP, vrátane Cenníka. Prevádzkovateľ tieto zmeny VOP alebo Cenníka zverejní na svojej Webovej stránke, príp. aj iným spôsobom spolu s určením ich platnosti a účinnosti. Pokiaľ v aktualizovanom znení VOP alebo Cenníka nie je uvedená platnosť a účinnosť, zmeny/nové znenie VOP alebo Cenníka je účinné prvým dňom druhého mesiaca po zverejnení. Ak Klient alebo Záujemca o rezerváciu nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka, je oprávnený svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia upraveného znenia VOP alebo Cenníka – včasné vyjadrenie nesúhlasu so zverejneným znením VOP alebo Cenníka má vo vzťahu k namietaným ustanoveniam odkladný účinok voči Klientovi, resp. Záujemcovi o informáciu, ktorý takýto súhlas prejaví. Klient alebo Záujemca o informácie je v takom prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak sa Prevádzkovateľ a Klient, resp. Prevádzkovateľ a Záujemca o rezerváciu nedohodnú v lehote do 30 dní inak a Klient, resp. Záujemca o rezerváciu od zmluvy neodstúpi, platí pre Klienta, resp. Záujemcu o rezerváciu upravené aktuálne znenie VOP, resp. Cenníka v zmysle vykonaných zmien. Ak Klient alebo Záujemca o rezerváciu vo vyššie uvedenej lehote neoznámi Prevádzkovateľovi svoj nesúhlas so zmenou VOP alebo Cenníka, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými VOP alebo Cenníkom. Nadobudnutím platnosti nových VOP alebo Cenníka strácajú platnosť pôvodné VOP alebo Cenník.

2. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

3. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2020